Leveringsvoorwaarden

BELANGRIJK. LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR EN ZORG DAT U DE INHOUD ERVAN BEGRIJPT. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE SERVICE GAAT U AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD WENST TE GAAN MET DEZE VOORWAARDEN, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DEZE SERVICE.

1 Totstandkoming overeenkomst

1.1 Door de software te downloaden en te installeren en op de "Akkoord" knop te drukken komt er een licentieovereenkomst tot stand tussen u en hetfotoalbum.nl (de "Licentiegever") voor het gebruik van de hetfotoalbum.nl software. Op de licentieovereenkomst zijn uitsluitend deze algemene gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") van toepassing.

1.2 De Licentiegever kan van tijd tot tijd wijzigingen en/of verbeteringen in de hetfotoalbum.nl software aanbrengen. De Voorwaarden blijven onverkort van toepassing op de gewijzigde en/of verbeterde hetfotoalbum.nl software.

2 Gebruiksrecht

2.1 Door totstandkoming van de licentieovereenkomst verleent de Licentiegever u een niet-exclusief gebruiksrecht op de hetfotoalbum.nl software zoals hierna bepaald. U mag de hetfotoalbum.nl Software aan derden (familie, vrienden, kennissen etc.) ter beschikking stellen door middel van een integrale niet gewijzigde kopie van de niet-geïnstalleerde versie daarvan, zonder aanduidingen van auteursrechten, merkrechten of overige rechten van intellectuele eigendom te verwijderen.

2.2 Het hiervoor genoemde gebruiksrecht wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

U mag de hetfotoalbum.nl software alleen gebruiken voor het ten behoeve van het door de Licentiegever laten printen en/of bewerken van rechtmatig verkregen digitaal beeldmateriaal en alleen op de wijze zoals mogelijk gemaakt door Licentiegever;

U mag de hetfotoalbum.nl software niet gebruiken voor enig enig doel dat op grond van de Voorwaarden verboden is dan wel anderszins onrechtmatig is;

U mag de hetfotoalbum.nl Software niet gebruiken voor het versturen van bestanden die virussen, Trojaanse paarden, wormvirussen, time bombs, cancelbots, gecorrumpeerde bestanden of ander software of programma's bevatten die de werking van systemen van derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen systemen van de Licentiegever, kunnen verstoren, aantasten of anderszins enige vorm van schade kunnen toebrengen;

U mag via de hetfotoalbum.nl software geen toegang proberen te krijgen tot systemen van anderen, anders dan toegang tot die systemen ten behoeve van normaal gebruik van de hetfotoalbum.nl software;

U mag de hetfotoalbum.nl software op geen enkele (technische) wijze uitbreiden, beperken, decompileren, onderwerpen aan reverse-engineering of anderszins veranderen, tenzij wettelijk anders bepaald;

U mag de hetfotoalbum.nl software niet gebruiken voor beeldmateriaal dat in strijd is met de wet, maatschappelijke opvattingen of op andere wijze onrechtmatig is. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld (kinder)pornografisch materiaal;

U mag de hetfotoalbum.nl software niet gebruiken voor beeldmateriaal waarbij enig auteursrecht, merkrecht, handelsgeheim of enig ander recht van enig andere partij wordt geschonden. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld zonder toestemming verkregen foto's via het internet waarop auteursrechten van derden rusten;

2.3 De Licentiegever behoudt zich het recht voor om te allen tijde het door u gebruikte beeldmateriaal te controleren op overeenstemming met deze Voorwaarden, de wet of rechten van derden. Licentiegever behoudt zich het recht voor om te allen tijde beeldmateriaal te weigeren indien zij dit nodig acht vanwege schending van deze Voorwaarden, de wet of rechten van derden.

3 Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Alle intellectuele (eigendoms-)rechten die ten aanzien van de hetfotoalbum.nl software kunnen worden uitgeoefend rusten bij de Licentiegever, haar partners en/of haar toeleveranciers. Niets in deze Voorwaarden strekt er toe enige intellectuele (eigendoms-)rechten aan u over te dragen. U krijgt slechts het gebruiksrecht op de hetfotoalbum.nl Software zoals dat is omschreven in deze Voorwaarden.

3.2 Alle intellectuele (eigendoms-)rechten die ten aanzien van door de Licentiegever gebruikte merken, tekens, logo's, (handels)namen, modellen, figuren of overige aanduidingen of onderscheidingstekens kunnen worden uitgeoefend, rusten bij de Licentiegever, haar partners en/of toeleveranciers.U mag geen enkele aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de hetfotoalbum.nl Software verwijderen, wijzigen of anderszins aantasten.

3.3 Indien naar het oordeel van de Licentiegever aannemelijk is dat komt vast te staan dat de hetfotoalbum.nl software inbreuk maakt op enig recht van een derde, is de Licentiegever gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dragen dat u gebruik kan blijven maken van de hetfotoalbum.nl software, of 2) naar het redelijke oordeel van de Licentiegever een gelijkwaardige software ter beschikking te stellen of 3) geen verder gebruik van de hetfotoalbum.nl software toe te staan en/of gebruik technisch te blokkeren. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.

3.4 Indien en voor zover u in het kader van de licentieovereenkomst aan de Licentiegever beeldmateriaal, overige materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld staat u ervoor in dat u daartoe gerechtigd bent en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

3.5 De Licentiegever mag de hetfotoalbum.nl Software beveiligen of anderszins (technisch) beschermen. Indien de hetfotoalbum.nl Software door middel van een (technische) bescherming is beveiligd, mag u deze beveiliging niet ontwijken of verwijderen.

4 Garantie, uitsluiting van aansprakelijkheid

4.1 De leverancier verstrekt de hetfotoalbum.nl Software in de staat zoals deze zich bevindt, inclusief eventuele gebreken en/of fouten. De leverancier staat er voor in dat de hetfotoalbum.nl Software op hoofdlijnen zal functioneren zoals in de elektronisch bijgevoegde handleiding omschreven.

4.2 De leverancier wijst uitdrukkelijk elke verdere garantie met betrekking tot de hetfotoalbum.nl Software van de hand, zowel expliciet als impliciet waaronder maar niet beperkt tot de garantie dat de hetfotoalbum.nl Software geschikt is voor het op enige manier bewerken van digitaal beeldmateriaal, foutloos of ongestoord gebruik, dat (het gebruik van) de hetfotoalbum.nl Software geen inbreuk maakt op enig recht van een derde en elke overige garantie met betrekking tot (de werking van) de hetfotoalbum.nl Software.

4.3 Indien de door u gedownloade Software gebreken en/of fouten vertoont of anderszins niet (goed) functioneert of indien u overigens niet tevreden bent over de door u gedownloade hetfotoalbum.nl Software, zijn uw enige verhaalsmogelijkheden het downloaden van een nieuwe software of het staken van het gebruik van de hetfotoalbum.nl Software.

4.4 De totale aansprakelijkheid van de licentiegever is jegens u, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de aard van de schade, per gebeurtenis (Waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal EUR 100,- (Zegge: Honderd euro)

5 Overmacht

5.1 De Licentiegever is niet gebonden aan het nakomen van een of meer verplichtingen, als dat niet mogelijk is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan een tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers van de Licentiegever, en ook iedere situatie waarop de Licentiegever feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

6 Duur en beëindiging

6.1 Het gebruiksrecht op de hetfotoalbum.nl Software wordt aan u voor onbepaalde tijd verleend. De Licentiegever heeft het recht om de licentieovereenkomst per direct te ontbinden indien:

u de hetfotoalbum.nl Software gebruikt in strijd met enig wettelijk voorschrift;

u de hetfotoalbum.nl Software gebruikt in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot gebruik van de hetfotoalbum.nl Software in strijd met het in artikel 3 van de Voorwaarden bepaalde (bijvoorbeeld het gebruik van de hetfotoalbum.nl Software voor onrechtmatig beeldmateriaal).

6.2 Onverminderd het voorgaande hebben de Licentiegever en u beide het recht de licentieovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 15 dagen.

6.3 Indien de licentieovereenkomst wordt beëindigd blijven de volgende verplichtingen na het einde van de licentieovereenkomst doorlopen: geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten en aansprakelijkheid.

7 Algemeen

7.1 Op de licentieovereenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen u en de Licentiegever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

7.3 Communicatie tussen u en de Licentiegever kan elektronisch geschieden. De door de Licentiegever opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door u.

7.4 De bepalingen in de Voorwaarden bepalen gezamenlijk de gehele rechtsverhouding tussen u en de Licentiegever voor wat betreft u gebruik van de hetfotoalbum.nl Software. Indien enige bepaling uit deze Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter ongeldig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven.

7.5 De Licentiegever mag voor de uitvoering van de licentieovereenkomst en/of de Voorwaarden naar eigen keuze derden inschakelen. Licentiegever mag haar rechten en/of verplichtingen op grond van de licentieovereenkomst en/of de Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk aan een derde overdragen. Indien u het niet eens bent met de hiervoor genoemde overdracht dan heeft u het recht om de licentieovereenkomst te ontbinden.